Laatu

Asiakkaiden tarpeet

Aton Oy:n laatupolitiikka on muodostunut yli 25 vuoden aikana. Periaatteemme on aina ollut asiakkaittemme tarpeiden ja toivomusten huomioiminen ja yrityksen toiminnan tuloksellinen kehittäminen.

Toimintamme tavoitteena on tuottaa asiakkaidemme tarpeista lähteviä palveluja siten, että lopputulos tyydyttää asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yrityksen omistustahoa.

Teemme sen minkä lupaamme

Aton Oy:n laatupolitiikkaan kuuluu palvelusopimusten asianmukainen noudattaminen ja töiden suorittaminen laatuvaatimusten mukaisesti. Töiden suorittamisen yhteydessä tehdään jatkuvaa kehitystutkimusta työnlaadun parantamiseksi ja sujuvuuden lisäämiseksi.

Kohteidemme palveluohjelman onnistuminen varmistetaan perusteellisella esi- ja laatusuunnittelulla sekä niiden noudattamisella. Suuri merkitys on työntekijöidemme riittävällä perehdyttämiskoulutuksella kohteisiimme. Jokainen ottaa vastuun omasta laadustaan.

Aton Oy:n laatujärjestelmän tavoitteena on varmistaa myös yhtiön kyky selviytyä kaikista sopimusvelvoitteista moitteettomasti ja näin taata myös uusien sopimussuhteiden syntyminen. Laatujärjestelmää käytetään yrityksen jatkuvan kehittämisen välineenä.

Laadunseuranta

Asiakaspalautetta kerätään asiakkaan edustajan kanssa käytyjen kehityskeskustelujen sekä jatkuvan oman laadunseurantamme avulla.

Toimitusjohtaja vastaa laatupolitiikan toteuttamisesta.Työnjohtajat vastaavat asioiden dokumentoinnista, sisäisestä auditoinnista sekä laadunvalvonnasta (laadunseurantakierrokset) kohteissaan. Työntekijämme vastaavat laatutason säilymisestä siivousalueillaan.

Sisäisissä kehityspalavereissa kerran viikossa toimintaa arvioidaan ja korjaaviin toimiin ryhdytään välittömästi. Sisäisissä laatuarvioinneissa kaksi kertaa vuodessa tarkastellaan laatujärjestelmämme toimintaa käytännössä, sen noudattamista ja laatupoikkeamia. Näistä laaditaan raportti kehittämistarpeista.

Laatupolitiikka
Ympäristöohjelma
Tietoturva
Henkilöstöstrategia