Henkilöstöstrategia

Uuden työntekijän perehdyttäminen

Uusi työntekijä perehdytetään työhön, työyhteisöön sekä yritykseemme, jotta saadaan luotua myönteinen asenne työskentelyyn ja työympäristöön.

Henkilökunnan kehittäminen, kannustaminen ja motivointi

Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa henkilöstön kehittämisessä. Kehityskeskustelut käydään hyvässä hengessä ja avoimin mielin – joissa innovatiivisuus ja luovuus ovat avainasemassa. Kannustamme henkilökuntaamme kouluttautumaan ja kehittämään omaa ammattillista osaamista. Ennakoivalla henkilöstön kehittämisellä luodaan edellytykset tuottaa laadukasta palvelua myös tulevaisuudessa. Pidämme yhteisiä koulutuspäiviä koko henkilöstölle n. 2 kertaa vuodessa, näiden tavoitteena on myös työilmapiirin ja tiimihengen ylläpitäminen. Asiakaspalaute auttaa niin yritystä kuin henkilöstöäkin kehittämään toimintaamme.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi muodostuu työyhteisön ilmapiiristä, joka syntyy osana jokapäiväistä toimintaa. Työterveyshuollosta, jonka avulla pyritään ennalta ehkäisemään mahdollisia ongelmia.

Työturvallisuudesta, jonka tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi.
Henkilöstöresurssit pyritään mitoittamaan oikein sekä suunnitella työjärjestelyt tasapuolisesti. Edistetään työntekijän terveyttä sekä toimintakykyä.

Henkilökuntamme on vakuutettu myös vapaa-ajalla.

Sitouttaminen ja palkitseminen

Palveluyrityksenä emme voi vähätellä henkilökunnan sitouttamista, koska sitoutunut työntekijä tekee työnsä paremmin ja innokkaammin. Sitoutuneisuutta lisää se kun työntekijämme tietää että häneen luotetaan ja häntä arvostetaan. Mukava työilmapiiri ja tutut työtoverit ovat varmasti osatekijä henkilöstömme pitkissä työsuhteissa.
Oikea asenne ja aito kiinnostus siivoustyötä kohtaan on ollut yhtenä valintakriiteerinä uutta työntekijää palkattaessa.

Palautteen antaminen ja palkitsemisjärjestelmä

Palkitsemisjärjestelmä perustuu työsuhteen kestoon sekä laadullisten tavoitteiden saavuttamiseen ja parantamiseen.

  • 3 vuodesta ~ yö hotellissa lahjakortti
  • 6 vuodesta ~ kylpyläviikonloppu
  • 10 vuodesta ~ viikon etelänmatka
  • 20 vuodesta ~ kahdenviikon etelänmatka

Laatupolitiikka
Ympäristöohjelma
Tietoturva
Henkilöstöstrategia